Navigatie

Insta Life Saver Cursus

Online cursus via Instagram over reanimatie.*

De cursus kun je volgen via instagram, maar hoe werkt dat? 
Je koopt een kaartje via deze website en meld je aan bij het instagram account @instalifesavercursus. In een privé bericht stuur je een screenshot van jouw verwerkte betalingsopdracht naar dit account. Hierna krijg je toegang tot de cursus.** 

De cursus bestaat uit Instagram-stories met foto’s, filmpjes en opdrachten, waar je doorheen klikt. Kort en krachtig. De cursus duurt 6 dagen. Hierin wordt per dag 1 module behandeld.** Je bent hier dagelijks ongeveer 10-15 minuten mee bezig. Je kunt de cursus dagelijks volgen, maar ook tot een maand na startdatum terug kijken. Je kunt er dus ook voor kiezen om alle cursusonderdelen in 1 keer te bekijken, of nog eens te herhalen. 
De Instagram cursus start op 16-12-2019 en duurt 6 dagen. 

Prijzen
Early bird Ticket: verkrijgbaar tot 16-11-2019, 24,95 euro incl. BTW  
Regular Ticket: verkrijgbaar tot 16-12-2019, 29,95 euro incl. BTW 
Last Chance Ticket: verkrijgbaar tot 16-01-2020, 32,50 euro incl. BTW.***

 

Making medical Science Work for YOU!

voor meer informatie zie www.makesciencework.nl/instalifesaver-cursus

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MAKE SCIENCE WORK


Artikel 1 Definities

1. Dr. Heleen Lameijer, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 73896705, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Make Science Work.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Make Science Work zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen door of namens Make Science Work waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Make Science Work in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Make Science Work kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaal, zijn inclusief.
3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen. Make Science Work komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
4. Deelname aan een online cursus vindt enkel plaats na volledige betaling van het gefactureerde bedrag. Overige werkzaamheden zullen na uitvoering worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Make Science Work heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Make Science Work.
7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of een cursus eerder aanvangt.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Make Science Work op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Make Science Work.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Make Science Work zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart Make Science Work voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Make Science Work voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
2. Doordat enkele diensten van Make Science Work online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
3. Opdrachtgever is gehouden Make Science Work van het juiste materiaal te voorzien bij de uitvoering van een sprekersklus.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Make Science Work stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering tussen 1 maand en 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering binnen 14 kalenderdagen resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag.
4. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of annuleren. Door bestelling en betaling van de digitale producten uit de webshop krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
5. Indien Make Science Work onverwacht verhinderd is voor de uitvoering van haar werkzaamheden, zal zij dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar maken. Indien verplaatsing naar een later moment niet mogelijk is, zal Make Science Work een eventueel reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk retourneren.

Artikel 8 Online cursus

1. Inschrijving voor een online cursus geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina.
2. Opdrachtgever is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
3. Na ontvangst van de betaling ontvangt opdrachtgever schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna inschrijving definitief is.
4. De duur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
5. Opdrachtgever houdt tot minstens een maand na het beëindigen van de cursus toegang tot de content. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor de cursus tijdig te doorlopen.
6. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot het volgen van een online cursus annuleert na aanvang of betaling van deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Make Science Work is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld door haar is veroorzaakt.
2. Make Science Work is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.
4. Make Science Work kan niet als arts worden ingehuurd en geeft geen consult. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus.
5. In het geval dat Make Science Work een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de desbetreffende opdracht waarin de schade is ontstaan.
6. Opdrachtgever vrijwaart Make Science Work tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Make Science Work aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Make Science Work. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde teksten die door Make Science Work voor opdrachtgever zijn gemaakt na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden en media dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk overeen is gekomen.
3. Aangeleverde teksten mogen enkel met naamsvermelding van Make Science Work worden geplaatst.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.
5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
6. Bij inbreuk komt Make Science Work een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
7. Make Science Work blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Make Science Work toestemming beeldmateriaal van de geleverde werkzaamheden te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.
9. Wanneer beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een talk dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Make Science Work en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Opnames mogen enkel in beperkte mate worden gebruikt en niet gedurende de gehele uitvoering van de werkzaamheden. Beeldmateriaal (evenals screenshots van het materiaal uit een online cursus) mag enkel in beperkte mate worden gedeeld via social media wanneer Make Science Work in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
10. Make Science Work verleent de opdrachtgever een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
2. Tijdens de online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in het besloten account op Instagram. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Make Science Work.
3.Het staat Make Science Work te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 12 Levering

1. Make Science Work spant zich in gewenste teksten zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de leveringstermijn uit de offerte in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
2. Teksten worden aangeleverd per e-mail, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt maximaal 1 revisie plaats binnen het overeengekomen tarief. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

Artikel 13 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Make Science Work. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.
2. Het doorlopen van de klachtenprocedure schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Make Science Work is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Make Science Work en betrokken derden 12 maanden.PRIVACYVERKLARING MAKE SCIENCE WORK

Make Science Work vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met [email protected]

Artikel 1 Wie ben ik?

Make Science Work is een eenmanszaak, gevestigd te (9711 SK) Groningen aan het Dampsterdiep 10. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73896705. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk uw naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren. U kunt hierbij denken aan uw Instagram-account indien u deelneemt aan mijn online cursus. Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Make Science Work heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk uw naam en social media account voor social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelen Facebook en Instagram doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door deze platforms wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik uw naam en inhoud van uw bericht. En wanneer u contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of u hier een verzoek toe doet. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ik verwerk uw naam, e-mailadres, Instagram account en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende cursus wanneer u zich inschrijft voor mijn cursus. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer u via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft.

Tot slot verwerk ik data van Instagram, zoals de uitslag van polls waarop u heeft gestemd, voor marktonderzoek. Uw Instagram-account wordt hierbij zichtbaar voor mij. Ik zal deze statistieken enkel gebruiken ter observatie en niet met uw naam publiceren, zonder uw voorafgaande toestemming.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over u als persoon verwerk die ik heb verkregen via een van mijn opdrachtgevers als u aanwezig bent bij een event waar ik kom spreken.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Make Science Work om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar [email protected] Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Make Science Work zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 Makesciencework | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
COOKIESTATEMENT MAKE SCIENCE WORK Make Science Work maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. Artikel 1 Welke cookies gebruik ik? Hier kunt u een overzicht vinden van de cookies waar ik, via de website makesciencework.nl, gebruik van maak en waarom ik dit doe. Ik maak gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat ik u kan laten zien welke diensten en producten ik aanbied en de website gebruiksvriendelijk voor u werkt. Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal uw gebruik van de website tracken met Google Analytics en Jimdo. Deze diensten plaatsen analytische cookies. Ik vind het beschermen van uw privacy echter erg belangrijk. Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om uw privacy minimaal te belasten: Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieders en wij zijn overeengekomen dat zij uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Ik maak tot slot gebruik van tracking cookies van derde partijen, waaronder Facebook, op de website om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van uw surfgedrag. Uw apparaat wordt herkend als u na mijn website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kan ik op die andere website mijn advertenties tonen. Ik gebruik deze gegevens echter alleen om u die advertenties te kunnen tonen en zal dit nooit aan andere bestanden koppelen. Artikel 2 Cookies verwijderen Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. U dient dit wel op elke computer en in elke browser die u gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren. Artikel 3 Slotbepalingen Wij raden u aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als u vragen heeft over dit statement of de cookies die ik gebruik, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Ook een eigen gratis shop?